Hệ thống pháp luật

thời gian hưởng chế độ ưu đãi

"thời gian hưởng chế độ ưu đãi" được hiểu như sau:

Là thời gian của khung đào tạo theo quy định tại quy chế đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông, kể cả thời gian ngừng học do ốm đau, tai nạn mà chưa có quyết định thôi học..(Theo khoản 3 Điều 96 Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng)