Hệ thống pháp luật

tên gọi của thỏa thuận quốc tế

"tên gọi của thỏa thuận quốc tế" được hiểu như sau:

Là thỏa thuận, thông cáo, tuyên bố, ý định thư, bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận, biên bản trao đổi, chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác hoặc tên gọi khác, trừ tên gọi đặc thù của điều ước quốc tế bao gồm công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định.(Theo Điều 6 Luật Thỏa thuận quốc tế 2020)