Hệ thống pháp luật

tái sử dụng các chất được kiểm soát

"tái sử dụng các chất được kiểm soát" được hiểu như sau:

Là việc sử dụng lại các chất được kiểm soát sau khi được làm sạch mà không làm thay đổi tính chất của chất đó.(Theo khoản 14 Điều 3 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn)