Hệ thống pháp luật

tái chế các chất được kiểm soát

"tái chế các chất được kiểm soát" được hiểu như sau:

Là quá trình xử lý bằng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm thu lại các thành phần từ chất được kiểm soát để sử dụng theo đặc tính của chất ban đầu.(Theo khoản 13 Điều 3 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn)