Sự kiện bất khả kháng trong quan hệ hợp đồng thời Covid–19

Dịch Covid–19 đã có ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội trong đó có các quan hệ về hợp đồng. Các điều khoản về sự kiện bất khả kháng thường xuyên được đề cập tới trong thời gian gần đây. Nhưng dịch Covid-19 có luôn được coi là sự kiện bất khả kháng?