Hệ thống pháp luật

sổ đăng ký thành viên

"sổ đăng ký thành viên" được hiểu như sau:

Là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty.(Theo khoản 1 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2020)