Hệ thống pháp luật

sàn giao dịch tín chỉ các-bon

"sàn giao dịch tín chỉ các-bon" được hiểu như sau:

Là trung tâm xử lý các giao dịch về mua, bán tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và đấu giá, vay mượn, nộp trả, chuyển giao hạn ngạch phát thải khí nhà kính.(Theo khoản 12 Điều 3 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn)