Hệ thống pháp luật

Quyền xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của công an cấp xã

Thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của công an xã theo quy định tại điều 7 Thông tư 47/2011/TT-BCA

Quyền xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của công an cấp xã