Hệ thống pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 10:23:30

Điều 64 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Quy định này đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Quyền của doanh nghiệp:

  1. Quyền được kinh doanh: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh mà pháp luật cho phép, bao gồm mua bán, cho thuê, chuyển nhượng, và các hoạt động khác liên quan đến bất động sản.
  2. Quyền sở hữu và sử dụng tài sản: Doanh nghiệp có quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật, bao gồm quyền sở hữu bất động sản và quyền sử dụng đất.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

  1. Tuân thủ pháp luật: Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, bao gồm quy định về thuế, xây dựng, môi trường và các quy định khác.
  2. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng: Doanh nghiệp phải bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đảm bảo rằng các giao dịch bất động sản được thực hiện minh bạch và công bằng.
  3. Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác: Doanh nghiệp phải cung cấp cho khách hàng các thông tin đầy đủ và chính xác về bất động sản, bao gồm tình trạng pháp lý, tình trạng sử dụng và các thông tin khác có liên quan.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 64. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có các quyền sau đây: a) Kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật; b) Quyền sở hữu, sử dụng bất động sản theo quy định của pháp luật.
  2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có các nghĩa vụ sau đây: a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; b) Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các giao dịch bất động sản; c) Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về bất động sản."

Điều 64 của Luật kinh doanh bất động sản 2023 đặt ra các quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật. Quyền và nghĩa vụ này không chỉ bảo vệ doanh nghiệp mà còn đảm bảo quyền lợi của khách hàng, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.