Hệ thống pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua trong hợp đồng kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 10:31:25

Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua trong hợp đồng kinh doanh bất động sản. Quy định này đảm bảo rằng các giao dịch bất động sản được thực hiện công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

Quyền và nghĩa vụ của bên bán:

 1. Quyền của bên bán:
  • Yêu cầu bên mua thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng.
  • Yêu cầu bên mua nhận bàn giao bất động sản đúng thời hạn.
  • Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong trường hợp bên mua vi phạm hợp đồng.
 2. Nghĩa vụ của bên bán:
  • Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về bất động sản cho bên mua.
  • Bàn giao bất động sản theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản cho bên mua.

Quyền và nghĩa vụ của bên mua:

 1. Quyền của bên mua:
  • Yêu cầu bên bán cung cấp thông tin chính xác về bất động sản.
  • Yêu cầu bên bán bàn giao bất động sản đúng thời hạn và đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong trường hợp bên bán vi phạm hợp đồng.
 2. Nghĩa vụ của bên mua:
  • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng.
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản.
  • Sử dụng bất động sản theo đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 66. Quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua trong hợp đồng kinh doanh bất động sản

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên bán: a) Yêu cầu bên mua thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng. b) Yêu cầu bên mua nhận bàn giao bất động sản đúng thời hạn. c) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong trường hợp bên mua vi phạm hợp đồng. d) Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về bất động sản cho bên mua. e) Bàn giao bất động sản theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. f) Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản cho bên mua.
 2. Quyền và nghĩa vụ của bên mua: a) Yêu cầu bên bán cung cấp thông tin chính xác về bất động sản. b) Yêu cầu bên bán bàn giao bất động sản đúng thời hạn và đúng thỏa thuận trong hợp đồng. c) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong trường hợp bên bán vi phạm hợp đồng. d) Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng. e) Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản. f) Sử dụng bất động sản theo đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng."

Điều 66 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định chi tiết quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch bất động sản. Quy định này giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả hai bên và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.