Hệ thống pháp luật

Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký mới được bảo hộ

Ngày đăng: 25/03/2021 lúc 14:18:17

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được bảo hộ kể từ thời điểm nào?

Quyền tác giả có phải đăng ký?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005:

“Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.Quyền tác giả tự động hình thành từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.”

Vậy quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký mới được bảo hộ?

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ 2005:

“Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này.”

Như vậy việc đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Vì vậy, tổ chức, cá nhân nên đăng ký tác phẩm của mình với Cục Bản quyền tác giả để thuận lợi khi có tranh chấp xảy ra.

Châu Giang - BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam