Hệ thống pháp luật

Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:51:45

Điều 81 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp các bên liên quan gây ra thiệt hại trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên bị thiệt hại và đảm bảo tính công bằng trong các giao dịch.

Các quy định chính:

 1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại:
  • Các bên liên quan phải bồi thường thiệt hại nếu gây ra thiệt hại cho bên khác do hành vi vi phạm pháp luật hoặc hợp đồng.
  • Mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên thiệt hại thực tế và các chi phí liên quan.
 2. Quy trình giải quyết bồi thường thiệt hại:
  • Các bên có thể thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu tòa án giải quyết nếu không đạt được thỏa thuận.
  • Quy trình giải quyết phải tuân thủ các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại và các quy định có liên quan.
 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên:
  • Bên gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường và khắc phục hậu quả.
  • Bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 81. Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kinh doanh bất động sản

 1. Các bên liên quan phải bồi thường thiệt hại nếu gây ra thiệt hại cho bên khác do hành vi vi phạm pháp luật hoặc hợp đồng.
 2. Mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên thiệt hại thực tế và các chi phí liên quan.
 3. Các bên có thể thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu tòa án giải quyết nếu không đạt được thỏa thuận.
 4. Quy trình giải quyết phải tuân thủ các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại và các quy định có liên quan.
 5. Bên gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường và khắc phục hậu quả.
 6. Bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình."

Điều 81 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng các bên liên quan trong hoạt động kinh doanh bất động sản được bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tính công bằng trong các giao dịch. Quy định này góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam