Hệ thống pháp luật

Quy định về thẩm định giá bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 20:10:40

Điều 68 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc thẩm định giá bất động sản, bao gồm quy trình và tiêu chí thẩm định giá. Quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc xác định giá trị bất động sản, giúp các bên liên quan có cơ sở đáng tin cậy cho các giao dịch.

Các quy định chính:

  1. Tiêu chí thẩm định giá: Các tiêu chí thẩm định giá bất động sản bao gồm vị trí, diện tích, hiện trạng, mục đích sử dụng, và các yếu tố kinh tế, xã hội, pháp lý liên quan.
  2. Quy trình thẩm định giá: Quy trình thẩm định giá phải được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
  3. Báo cáo thẩm định giá: Kết quả thẩm định giá phải được lập thành báo cáo chi tiết, nêu rõ phương pháp thẩm định, các tiêu chí và cơ sở dữ liệu sử dụng trong quá trình thẩm định.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 68. Quy định về thẩm định giá bất động sản

  1. Tiêu chí thẩm định giá bất động sản bao gồm vị trí, diện tích, hiện trạng, mục đích sử dụng, và các yếu tố kinh tế, xã hội, pháp lý liên quan.
  2. Quy trình thẩm định giá phải được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
  3. Kết quả thẩm định giá phải được lập thành báo cáo chi tiết, nêu rõ phương pháp thẩm định, các tiêu chí và cơ sở dữ liệu sử dụng trong quá trình thẩm định."

Điều 68 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc thẩm định giá bất động sản, giúp các bên liên quan có cơ sở đáng tin cậy cho các giao dịch bất động sản. Quy định này góp phần vào việc xây dựng một thị trường bất động sản lành mạnh và bền vững.