Hệ thống pháp luật

Quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước về bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:44:52

Điều 79 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản. Quy định này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về bất động sản.

Các quy định chính:

 1. Quyền của cơ quan quản lý nhà nước:
  • Có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
  • Có quyền kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
  • Có quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết về hoạt động kinh doanh bất động sản.
 2. Nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước:
  • Phải thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.
  • Phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và khách quan trong công tác quản lý.
  • Phải hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 79. Quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước về bất động sản

 1. Các cơ quan quản lý nhà nước có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 2. Có quyền kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
 3. Có quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết về hoạt động kinh doanh bất động sản.
 4. Các cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.
 5. Phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và khách quan trong công tác quản lý.
 6. Phải hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản."

Điều 79 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam