Hệ thống pháp luật

Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:07:50

Điều 70 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê bất động sản, nhằm đảm bảo rằng quyền lợi của cả bên cho thuê và bên thuê đều được bảo vệ trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng thuê.

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê:

 1. Quyền của bên cho thuê:
  • Yêu cầu bên thuê thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng.
  • Yêu cầu bên thuê sử dụng bất động sản theo đúng mục đích đã thỏa thuận.
  • Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong trường hợp bên thuê vi phạm hợp đồng.
 2. Nghĩa vụ của bên cho thuê:
  • Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về bất động sản cho bên thuê.
  • Đảm bảo bất động sản trong tình trạng sẵn sàng cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cho thuê bất động sản.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 70. Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê bất động sản

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê bất động sản: a) Yêu cầu bên thuê thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng. b) Yêu cầu bên thuê sử dụng bất động sản theo đúng mục đích đã thỏa thuận. c) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong trường hợp bên thuê vi phạm hợp đồng. d) Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về bất động sản cho bên thuê. e) Đảm bảo bất động sản trong tình trạng sẵn sàng cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. f) Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cho thuê bất động sản."

Điều 70 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng quyền lợi của bên cho thuê và bên thuê đều được bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng thuê bất động sản. Quy định này giúp tạo ra sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch cho thuê bất động sản, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam