Hệ thống pháp luật

Quy định về quản lý và phát triển thị trường bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:35:34

Điều 77 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc quản lý và phát triển thị trường bất động sản, bao gồm các biện pháp quản lý, chính sách phát triển và vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

Các quy định chính:

 1. Biện pháp quản lý thị trường bất động sản:
  • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát thị trường bất động sản để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
  • Phải thiết lập hệ thống thông tin thị trường bất động sản, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho các bên liên quan.
 2. Chính sách phát triển thị trường bất động sản:
  • Phải xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản, bao gồm các chính sách tài chính, thuế và các biện pháp hỗ trợ khác.
  • Phải thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào thị trường bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh.
 3. Vai trò của các cơ quan nhà nước:
  • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đảm bảo việc thực thi các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.
  • Phải xây dựng và thực hiện các chính sách, biện pháp quản lý và phát triển thị trường bất động sản.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 77. Quy định về quản lý và phát triển thị trường bất động sản

 1. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát thị trường bất động sản để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
 2. Phải thiết lập hệ thống thông tin thị trường bất động sản, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho các bên liên quan.
 3. Phải xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản, bao gồm các chính sách tài chính, thuế và các biện pháp hỗ trợ khác.
 4. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đảm bảo việc thực thi các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.
 5. Phải xây dựng và thực hiện các chính sách, biện pháp quản lý và phát triển thị trường bất động sản."

Điều 77 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng thị trường bất động sản được quản lý và phát triển theo hướng bền vững, minh bạch và công bằng. Quy định này góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh bất động sản thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam