Hệ thống pháp luật

Quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:31:56

Điều 76 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, bao gồm các loại hình dịch vụ, điều kiện kinh doanh và quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan.

Các quy định chính:

 1. Các loại hình dịch vụ bất động sản:
  • Dịch vụ môi giới bất động sản.
  • Dịch vụ định giá bất động sản.
  • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
  • Dịch vụ tư vấn bất động sản.
  • Dịch vụ quản lý bất động sản.
 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bất động sản:
  • Các tổ chức, cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề và năng lực tài chính để thực hiện dịch vụ.
  • Phải tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản và các tiêu chuẩn chuyên môn.
 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên:
  • Các bên cung cấp dịch vụ có quyền thu phí dịch vụ theo thỏa thuận và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ.
  • Các bên sử dụng dịch vụ có quyền yêu cầu cung cấp dịch vụ đúng thỏa thuận và phải thanh toán đầy đủ phí dịch vụ.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 76. Quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản

 1. Các loại hình dịch vụ bất động sản bao gồm: dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản.
 2. Các tổ chức, cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề và năng lực tài chính để thực hiện dịch vụ.
 3. Các bên cung cấp dịch vụ có quyền thu phí dịch vụ theo thỏa thuận và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ.
 4. Các bên sử dụng dịch vụ có quyền yêu cầu cung cấp dịch vụ đúng thỏa thuận và phải thanh toán đầy đủ phí dịch vụ."

Điều 76 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản được thực hiện đúng pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Quy định này góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh dịch vụ bất động sản minh bạch, bền vững và hiệu quả.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam