Hệ thống pháp luật

Quy định về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:54:13

Điều 82 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về quy trình và phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Quy định này nhằm đảm bảo rằng các tranh chấp được giải quyết một cách công bằng, minh bạch và theo đúng pháp luật.

Các quy định chính:

 1. Các phương thức giải quyết tranh chấp:
  • Thỏa thuận giữa các bên: Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và hợp lý.
  • Hòa giải: Các bên có thể nhờ đến sự hỗ trợ của bên thứ ba để hòa giải tranh chấp.
  • Trọng tài: Các bên có thể giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài nếu đã thỏa thuận từ trước trong hợp đồng.
  • Tòa án: Nếu các phương thức trên không đạt được kết quả, các bên có thể yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
 2. Quy trình giải quyết tranh chấp:
  • Các bên phải tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Quy trình giải quyết tranh chấp phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và khách quan.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 82. Quy định về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản

 1. Các phương thức giải quyết tranh chấp bao gồm: thỏa thuận giữa các bên, hòa giải, trọng tài, và tòa án.
 2. Quy trình giải quyết tranh chấp phải tuân thủ quy trình đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 3. Quy trình giải quyết tranh chấp phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và khách quan."

Điều 82 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bất động sản được giải quyết một cách công bằng, minh bạch và theo đúng pháp luật. Quy định này góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh bất động sản ổn định và bền vững, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam