Hệ thống pháp luật

Quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:27:34

Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các điều kiện và quy trình đầu tư kinh doanh bất động sản, nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư được thực hiện đúng pháp luật và mang lại lợi ích kinh tế cho các bên liên quan.

Các quy định chính:

 1. Điều kiện đầu tư kinh doanh bất động sản:
  • Nhà đầu tư phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư bất động sản.
  • Phải có phương án kinh doanh khả thi và được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Quy trình đầu tư kinh doanh bất động sản:
  • Nhà đầu tư phải lập dự án đầu tư, trong đó nêu rõ mục tiêu, quy mô, tiến độ thực hiện, và các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường, xã hội.
  • Dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
 3. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư:
  • Nhà đầu tư có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư.
  • Nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, xã hội.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 75. Quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản

 1. Nhà đầu tư phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư bất động sản.
 2. Phải có phương án kinh doanh khả thi và được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Nhà đầu tư phải lập dự án đầu tư, trong đó nêu rõ mục tiêu, quy mô, tiến độ thực hiện, và các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường, xã hội.
 4. Dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
 5. Nhà đầu tư có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư.
 6. Nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, xã hội."

Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản được thực hiện đúng pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Quy định này góp phần tạo nên một môi trường đầu tư bất động sản minh bạch, bền vững và hiệu quả.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam