Hệ thống pháp luật

Quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:19:46

Điều 73 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc chuyển nhượng dự án bất động sản, bao gồm các điều kiện, quy trình và quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan.

Các quy định chính:

 1. Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản:
  • Dự án phải hoàn thành các thủ tục pháp lý và đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
  • Các bên tham gia chuyển nhượng phải có năng lực pháp lý và hành vi dân sự đầy đủ.
 2. Quy trình chuyển nhượng dự án bất động sản:
  • Các bên phải lập hợp đồng chuyển nhượng dự án bằng văn bản và phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
  • Phải thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển nhượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên:
  • Bên chuyển nhượng có quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng.
  • Bên nhận chuyển nhượng có quyền yêu cầu bên chuyển nhượng bàn giao dự án đúng thời hạn và theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 73. Quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản

 1. Dự án bất động sản phải hoàn thành các thủ tục pháp lý và đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
 2. Các bên phải lập hợp đồng chuyển nhượng dự án bằng văn bản và phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
 3. Các bên phải thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển nhượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Bên chuyển nhượng có quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng.
 5. Bên nhận chuyển nhượng có quyền yêu cầu bên chuyển nhượng bàn giao dự án đúng thời hạn và theo thỏa thuận trong hợp đồng."

Điều 73 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng việc chuyển nhượng dự án bất động sản được thực hiện theo quy định của pháp luật, giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong các giao dịch chuyển nhượng dự án bất động sản.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam