Hệ thống pháp luật

Quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 21:48:04

Điều 80 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về các yêu cầu bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Quy định này nhằm đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh bất động sản không gây hại đến môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường hiện hành.

Các quy định chính:

 1. Yêu cầu về đánh giá tác động môi trường:
  • Các dự án bất động sản phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trước khi triển khai.
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Biện pháp bảo vệ môi trường:
  • Các dự án bất động sản phải áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành.
  • Phải có kế hoạch quản lý chất thải, nước thải và khí thải để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 3. Trách nhiệm của các bên:
  • Chủ đầu tư và các bên liên quan phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 80. Quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh bất động sản

 1. Các dự án bất động sản phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trước khi triển khai.
 2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Các dự án bất động sản phải áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành.
 4. Phải có kế hoạch quản lý chất thải, nước thải và khí thải để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 5. Chủ đầu tư và các bên liên quan phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm."

Điều 80 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh bất động sản được thực hiện đúng pháp luật và không gây hại đến môi trường. Quy định này góp phần tạo nên một môi trường sống trong lành và bền vững cho cộng đồng.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam