Hệ thống pháp luật

Quy định về bảo hiểm bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 20:15:40

Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc bảo hiểm bất động sản, bao gồm các loại bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện, quy trình tham gia bảo hiểm và quyền lợi của các bên tham gia bảo hiểm.

Các quy định chính:

  1. Bảo hiểm bắt buộc: Một số loại bất động sản, như nhà ở chung cư, công trình công cộng, phải tham gia bảo hiểm bắt buộc để đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.
  2. Bảo hiểm tự nguyện: Chủ sở hữu bất động sản có thể tham gia các loại bảo hiểm tự nguyện để bảo vệ tài sản của mình khỏi các rủi ro như hỏa hoạn, thiên tai, tai nạn, và các rủi ro khác.
  3. Quy trình tham gia bảo hiểm: Quy trình tham gia bảo hiểm bao gồm việc ký kết hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 69. Quy định về bảo hiểm bất động sản

  1. Một số loại bất động sản, như nhà ở chung cư, công trình công cộng, phải tham gia bảo hiểm bắt buộc để đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.
  2. Chủ sở hữu bất động sản có thể tham gia các loại bảo hiểm tự nguyện để bảo vệ tài sản của mình khỏi các rủi ro như hỏa hoạn, thiên tai, tai nạn, và các rủi ro khác.
  3. Quy trình tham gia bảo hiểm bao gồm việc ký kết hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật."

Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định rõ về việc tham gia bảo hiểm bất động sản, giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo an toàn cho tài sản. Quy định này góp phần tạo ra sự yên tâm và tin tưởng cho các chủ sở hữu bất động sản trong quá trình sử dụng và khai thác tài sản.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam