Hệ thống pháp luật

Quy định mới về kiểm tra doping trong hoạt động thể thao

Ngày đăng: 04/07/2024 lúc 11:09:06

Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL đưa ra các quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao, bao gồm quy định chi tiết về kiểm tra doping.

Nguyên tắc kiểm tra doping trong hoạt động thể thao

Hoạt động thể thao phải tuân thủ các quy định của Tổ chức Phòng, chống Doping Thế giới (WADA), các tiêu chuẩn quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống doping. Các quy định cụ thể về lấy mẫu, thông báo kết quả xét nghiệm và thẩm quyền kiểm tra doping đối với các vận động viên được nêu tại các điều 8, 9, 10 của Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL.

Tổ chức phòng, chống doping tại Việt Nam

Tổ chức phòng, chống doping tại Việt Nam, được Cục Thể dục thể thao giao nhiệm vụ, có thẩm quyền kiểm tra doping đối với mọi vận động viên theo Bộ luật Phòng, chống Doping Thế giới và pháp luật Việt Nam. Trách nhiệm của tổ chức này bao gồm:

Lập kế hoạch và thực hiện lấy mẫu kiểm tra doping:

Bảo đảm quy trình lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu tuân thủ các quy định của WADA và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

Thông báo kết quả xét nghiệm doping:

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xét nghiệm, tổ chức phòng, chống doping tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản đến:

  • Cục Thể dục thể thao;
  • Cơ quan, tổ chức đề nghị kiểm tra doping;
  • Vận động viên và đơn vị quản lý vận động viên.

Đối với mẫu nghi ngờ vi phạm doping:

  • Việc thông báo kết quả phải tuân theo Bộ luật Phòng, chống Doping Thế giới và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

Cơ quan quản lý và ban tổ chức giải thể thao

  • Đề nghị kiểm tra doping: Cơ quan quản lý vận động viên và Ban tổ chức các giải thi đấu thể thao có thể đề nghị Tổ chức phòng, chống doping tại Việt Nam kiểm tra doping khi cần thiết theo quy định của WADA.

Hợp tác quốc tế

Liên đoàn thể thao quốc tế: Trong trường hợp được ủy quyền hoặc yêu cầu, Tổ chức phòng, chống doping tại Việt Nam sẽ phối hợp với các liên đoàn thể thao quốc tế để thực hiện kiểm tra doping theo các tiêu chuẩn quốc tế về Kiểm tra và Điều tra của WADA.

Miễn trừ do điều trị cho vận động viên

  • Điều kiện miễn trừ do điều trị: Vận động viên có hồ sơ bệnh án bắt buộc sử dụng chất cấm hoặc phương pháp cấm để điều trị cần phải được chấp thuận đơn miễn trừ do điều trị theo quy định của WADA và Tiêu chuẩn quốc tế về Miễn trừ do điều trị.

  • Không vi phạm quy định khi có miễn trừ: Vận động viên không vi phạm Bộ luật Phòng, chống Doping Thế giới nếu có đơn miễn trừ hợp lệ cho phép sử dụng các chất cấm hoặc phương pháp cấm như yêu cầu.

Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2024.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam