Hệ thống pháp luật

Quy định mới về hạn mức thẻ ngân hàng từ 01/7/2024

Ngày đăng: 05/07/2024 lúc 05:49:00

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có quy định về hạn mức thẻ ngân hàng có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Cụ thể, Điều 13 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định:

Các tổ chức phát hành thẻ phải thỏa thuận với chủ thẻ về các hạn mức thẻ sao cho phù hợp với quy định tại Thông tư này cũng như quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định pháp luật liên quan. Các hạn mức bao gồm:

  • Hạn mức thanh toán
  • Hạn mức chuyển khoản
  • Hạn mức rút tiền mặt
  • Các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ

Theo đó:

1. Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài

Mỗi thẻ được rút tối đa số ngoại tệ tiền mặt tương đương 30 triệu đồng Việt Nam/ngày.

2. Đối với thẻ tín dụng

Tổng hạn mức rút tiền mặt tính theo BIN của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng/tháng. (Quy định này áp dụng từ ngày 01/01/2025).

3. Đối với thẻ trả trước

  • Tổ chức phát hành thẻ phải quy định cụ thể về hạn mức số dư, hạn mức nạp thêm tiền vào thẻ và hạn mức giao dịch. Đảm bảo số dư tại mọi thời điểm trên một thẻ trả trước vô danh không được quá 5 triệu đồng Việt Nam.
  • Tổng hạn mức giao dịch (bao gồm các giao dịch: rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ) trên một thẻ trả trước định danh không được quá 100 triệu đồng/tháng.

Thông tư 18/2024/TT-NHNN được ban hành ngày 28/6/2024.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam