Hệ thống pháp luật

quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

"quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy" được hiểu như sau:

Là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của họ.Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không phải là biện pháp xử lý hành chính.(Theo khoản 1 Điều 23 Luật Phòng, chống ma túy 2021)