Hệ thống pháp luật

phương tiện thương mại

"phương tiện thương mại" được hiểu như sau:

Là phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa, hành khách vì mục đích thương mại.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới)