Phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi huỷ thầu

Ngày gửi: 13/05/2020 lúc 11:31:12

Mã số: HTPL42546

Câu hỏi:

Tháng 6/2016, Bệnh viện tôi có đấu thầu dịch vụ bảo vệ với hình thức đấu thầu rộng rãi, do Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng kết quả là không lựa chọn được nhà thầu do hồ sơ dự thầu không đáp ứng điều kiện tiên quyết. Xin Luật sư cho hỏi sau khi hủy thầu theo khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu 2013 thì quy trình đấu thầu lại phải thực hiện như thế nào? Tháng 11/2016, muốn tổ chức đấu thầu lại, xin hỏi có phải phê duyệt l5i kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Thời gian trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có điều chỉnh?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP

– Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

2. Nội dung tư vấn

Theo như bạn trình bày thì Bệnh viện thực hiện quy trình đấu thầu rộng rãi nhưng không lựa chọn được nhà thầu và Bệnh viện muốn tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn được nhà thầu đáp ứng được điều kiện thì quy trình đấu thầu rộng rãi vẫn sẽ được thực hiện như cũ.

Căn cứ Điều 20 Luật đấu thầu 2013 quy định đấu thầu rộng rãi như sau:

“Điều 20. Đấu thầu rộng rãi.

1.Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

Vì thông tin bạn đưa ra không đầy đủ về phương thức đấu thầu một túi hồ sơ hay đấu thầu hai túi hồ sơ nên theo Luật đấu thầu 2013 thì trình tự, thủ tục đấu thầu rộng rãi theo hai phương thức sau:

Trường hợp thứ nhất, đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định tại Điều 28 Luật đấu thầu 2013:

Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất."

Cụ thể, Điều 11 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình chi tiết:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Lập hồ sơ mời thầu;

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Mời thầu;

+ Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

+ Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

+ Mở thầu.

– Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

+ Xếp hạng nhà thầu.

– Thương thảo hợp đồng.

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Trường hợp thứ hai, đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồi sơ theo quy định tại Điều 29 Luật đấu thầu 2013:

"Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Cụ thể Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình chi tiết:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);

+ Lập hồ sơ mời thầu;

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

+ Mời thầu;

+ Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

+ Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

+ Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

– Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

+ Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

– Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

+ Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

+ Xếp hạng nhà thầu.

– Thương thảo hợp đồng.

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Hoàn thiện, ký kết hợp đồng."

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

“6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.”

Như vậy, khi đấu thầu rộng rãi lại thì thời gian trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần phải điều chỉnh.

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi đấu thầu lại thì nếu trường hợp vẫn giữ nguyên kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũ thì sẽ không phải phê duyệt lại. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung có điều chỉnh, bổ sung theo Điều 9 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT như sau:

“Điều 9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung.

1. Trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.2. Đối với phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, khi đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho phần công việc này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho phần công việc khác đã được phê duyệt trước đó.”

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM