Hệ thống pháp luật

Phân loại đất theo quy định tại Luật Đất đai 2024 so với Luật Đất đai 2013

Ngày đăng: 29/06/2024 lúc 19:47:18

Việc phân loại đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên, nhằm xác định mục đích và phương thức sử dụng đất hợp lý. Với những thay đổi trong Luật Đất đai 2024, chúng ta cần hiểu rõ những cải tiến và khác biệt so với Luật Đất đai 2013. Dưới đây là sự so sánh và phân tích Điều 9 của Luật Đất đai 2024Điều 10 của Luật Đất đai 2013, giúp làm rõ những điểm mới trong quy định pháp luật về đất đai.

Điều 9 Luật Đất đai 2024

Theo Điều 9 Luật Đất đai 2024, phân loại đất được quy định như sau:

 1. Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại bao gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng.
 2. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm:
  • Đất trồng cây hằng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác)
  • Đất trồng cây lâu năm
  • Đất lâm nghiệp (đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất)
  • Đất nuôi trồng thủy sản
  • Đất chăn nuôi tập trung
  • Đất làm muối
  • Đất nông nghiệp khác
 3. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm:
  • Đất ở (đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị)
  • Đất xây dựng trụ sở cơ quan
  • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh
  • Đất xây dựng công trình sự nghiệp (văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, môi trường, khí tượng thủy văn, ngoại giao)
  • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoáng sản)
  • Đất sử dụng vào mục đích công cộng (giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, di tích lịch sử, xử lý chất thải, năng lượng, chợ, khu vui chơi)
  • Đất sử dụng cho hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng
  • Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng
  • Đất có mặt nước chuyên dùng
  • Đất phi nông nghiệp khác
 4. Nhóm đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích và chưa giao, chưa cho thuê.
 5. Chính phủ quy định chi tiết các loại đất tại Điều này.

Điều 10 Luật Đất đai 2013

Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013, phân loại đất được quy định như sau:

 1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm:
  • Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và cây hàng năm khác)
  • Đất trồng cây lâu năm
  • Đất rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng
  • Đất nuôi trồng thủy sản
  • Đất làm muối
  • Đất nông nghiệp khác (nhà kính, chuồng trại, trồng trọt, chăn nuôi, nghiên cứu, ươm tạo cây giống, hoa, cây cảnh)
 2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm:
  • Đất ở (nông thôn, đô thị)
  • Đất xây dựng trụ sở cơ quan
  • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh
  • Đất xây dựng công trình sự nghiệp (văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thể thao, khoa học, ngoại giao)
  • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoáng sản)
  • Đất sử dụng vào mục đích công cộng (giao thông, thủy lợi, di tích lịch sử, sinh hoạt cộng đồng, xử lý chất thải)
  • Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
  • Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
  • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, mặt nước chuyên dùng
  • Đất phi nông nghiệp khác (nhà nghỉ, kho nông sản)
 3. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

Bảng so sánh phân loại đất theo Luật Đất đai 2024 và Luật Đất đai 2013

Tiêu chí Luật Đất đai 2024 Luật Đất đai 2013
Phân loại đất Dựa vào mục đích sử dụng: nông nghiệp, phi nông nghiệp, chưa sử dụng. Dựa vào mục đích sử dụng: nông nghiệp, phi nông nghiệp, chưa sử dụng.
Nhóm đất nông nghiệp Bao gồm các loại đất trồng cây hàng năm, lâu năm, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi tập trung, làm muối, và đất nông nghiệp khác. Bao gồm đất trồng cây hàng năm, lâu năm, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, và đất nông nghiệp khác (bao gồm nhà kính, chuồng trại, đất nghiên cứu, ươm tạo cây, hoa, cây cảnh).
Nhóm đất phi nông nghiệp Chi tiết hơn về các loại đất công cộng, đất tôn giáo, đất nghĩa trang, công trình công cộng. Liệt kê chung các loại đất ở, cơ quan, quốc phòng, công trình sự nghiệp, sản xuất kinh doanh, công cộng, tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, sông ngòi, mặt nước, và đất phi nông nghiệp khác.
Nhóm đất chưa sử dụng Quy định chi tiết hơn và yêu cầu Chính phủ quy định cụ thể. Gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

So sánh và phân tích

Sự tương đồng

 • Cả hai điều luật đều phân loại đất dựa trên mục đích sử dụng thành ba nhóm chính: nông nghiệp, phi nông nghiệp, và chưa sử dụng.
 • Các nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp đều được chia thành nhiều loại cụ thể để quản lý và sử dụng hiệu quả.

Sự khác biệt

 1. Chi tiết phân loại đất nông nghiệpLuật Đất đai 2024 không đề cập chi tiết đến các loại đất nông nghiệp khác như nhà kính, chuồng trại, đất trồng trọt, chăn nuôi cho mục đích nghiên cứu như Luật Đất đai 2013.
 2. Phân loại đất phi nông nghiệpLuật Đất đai 2024 chi tiết hơn về đất công trình công cộng, đất tín ngưỡng, nghĩa trang, và các công trình khác, trong khi Luật Đất đai 2013 liệt kê chung chung.
 3. Nhóm đất chưa sử dụngLuật Đất đai 2024 bổ sung quy định chi tiết hơn và yêu cầu Chính phủ quy định cụ thể.

Ý nghĩa của sự thay đổi

 1. Chi tiết hóa phân loại đất nông nghiệp và phi nông nghiệp: Việc chi tiết hóa giúp quản lý đất đai hiệu quả hơn, xác định rõ ràng mục đích sử dụng và tránh sử dụng sai mục đích.
 2. Tăng cường quản lý đất chưa sử dụng: Quy định mới giúp quản lý đất đai chưa sử dụng, đảm bảo quy hoạch và sử dụng hợp lý, tránh lãng phí tài nguyên.
 3. Tạo điều kiện cho phát triển bền vững: Các quy định chi tiết hơn giúp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 9 của Luật Đất đai 2024 và Điều 10 của Luật Đất đai 2013 đều hướng đến mục tiêu phân loại đất để quản lý hiệu quả. Luật Đất đai 2024 đã bổ sung và chi tiết hóa các loại đất, phản ánh sự phát triển trong quản lý đất đai của Nhà nước, nhằm tăng cường quản lý, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và bền vững, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam