Hệ thống pháp luật

Nội dung môi giới bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 10:15:47

Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 nêu rõ nội dung và các hoạt động cụ thể mà một cá nhân hoặc tổ chức môi giới bất động sản có thể thực hiện.

Nội dung chính bao gồm:

  1. Tìm kiếm đối tác: Môi giới bất động sản có nhiệm vụ tìm kiếm đối tác phù hợp với yêu cầu của khách hàng để tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng.
  2. Đại diện theo ủy quyền: Người môi giới có thể đại diện cho khách hàng để thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, và cho thuê mua bất động sản.
  3. Cung cấp thông tin và hỗ trợ: Môi giới bất động sản phải cung cấp thông tin và hỗ trợ các bên liên quan trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê mua bất động sản.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 62. Nội dung môi giới bất động sản

  1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán ký kết hợp đồng.
  2. Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại cho thuê mua bất động sản.
  3. Cung cấp thông tin hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán ký kết hợp đồng mua bán chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại cho thuê mua bất động sản"​​.

Điều 62 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc môi giới bất động sản trong việc tìm kiếm, đại diện và hỗ trợ khách hàng. Những nội dung này không chỉ giúp tạo ra sự kết nối giữa các bên mà còn đảm bảo các giao dịch được thực hiện một cách thuận lợi và minh bạch.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam