Hệ thống pháp luật

nơi cư trú của trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo

"nơi cư trú của trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo" được hiểu như sau:

Là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.(Theo Khoản 2 Điều 17 Luật Cư trú 2020)