Hệ thống pháp luật

Những trường hợp nào bị hủy sổ đỏ theo theo Luật Đất Đai 2024

Ngày đăng: 29/06/2024 lúc 10:16:58

Luật Đất đai 2024 quy định rất rõ về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thường được biết đến với các thuật ngữ Sổ đỏ/Sổ hồng. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý tài sản đất đai, cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Theo Điều 21 Luật Đất đai 2024, Sổ đỏ/Sổ hồng sẽ bị hủy trong những trường hợp sau đây:

  • Thu hồi toàn bộ diện tích đất đã ghi trên Sổ đỏ, Sổ hồng đã cấp. (Khoản 1, Điều 21 Luật Đất đai 2024)
  • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp. (Khoản 2, Điều 21 Luật Đất đai 2024)
  • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà bắt buộc cần phải cấp mới Giấy chứng nhận. (Khoản 3, Điều 21 Luật Đất đai 2024)
  • Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. (Khoản 4, Điều 21 Luật Đất đai 2024)
  • Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy. (Khoản 5, Điều 21 Luật Đất đai 2024)
  • Thực hiện đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan thi hành án mà người thi hành án lại không nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp. (Khoản 6, Điều 21 Luật Đất đai 2024)
  • Có bản án, quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị về việc thi hành bản án của cơ quan thi hành án quyết định theo quy định có nội dung yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. (Khoản 7, Điều 21 Luật Đất đai 2024)

Luật cũng rõ ràng quy định các thủ tục hủy Sổ đỏ để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quản lý tài sản đất đai. Dự kiến Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền lợi của người dân.

Ngoài ra, việc thu hồi Sổ đỏ/Sổ hồng không thuộc các trường hợp trên chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ đã thông qua dự án sửa đổi Luật Đất đai 2024, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/8/2024. Điều này nhằm đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành Luật theo trình tự rõ ràng, thủ tục nhanh gọn tại một kỳ họp của Quốc hội, nhằm gia tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý. và sử dụng đất đai.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam