Những khoản tiền phải nộp khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ

Những khoản tiền phải nộp khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ mà các bên cần biết khi thực hiện giao dịch.Căn cứ theo điểm a2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC và Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC

Những khoản tiền phải nộp khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ