Hệ thống pháp luật

Những điểm mới về người đại diện theo pháp luật theo Luật doanh nghiệp 2020

Ngày đăng: 24/03/2021 lúc 13:39:51

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực, theo đó nhiều nội dung liên quan đến người đại diện theo pháp luật có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể:

1. Bổ sung thêm quy định về quyền đại diện của người đại diện theo pháp luật

Nếu tại Luật Doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, tại khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm cụm từ “người yêu cầu giải quyết việc dân sự”. Điều này có nghĩa là, người đại diện theo pháp luật được thực hiện thêm vai trò đại diện cho doanh nghiệp yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Thực tế, vai trò này cũng đã được đề cập tại Điều 68 và 69 Bộ luật Tố tụng Dân sự sự 2015. Tuy nhiên, việc Luật doanh nghiệp 2020 với tư cách là văn bản luật chuyên ngành chính thức ghi nhận vai trò đại diện cho doanh nghiệp yêu cầu giải quyết việc dân dân sự của người đại diện theo pháp luật góp phần gia tăng tính minh bạch, rõ ràng, giải quyết các vấn đề xung đột trong văn bản pháp luật.

2. Bổ sung quy định những người đại diện theo pháp luật phải liên đới chịu trách nhiệm nếu gây thiệt hại cho doanh nghiệp

Một trong những điểm mới quan trọng đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2014 đó ghi nhận việc công ty cổ phần và công ty TNHH được phép có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Kế thừa tinh thần Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định rõ ràng hơn về trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020:

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan..

Những người đại diện phải liên đới chịu trách nhiệm

3. Bổ sung thêm trường hợp cử người đại diện theo pháp luật

Nếu như tại Luật Doanh nghiệp 2014, trong trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật, Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị được cử người khác làm người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp:

- Vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật;

- Chết;

- Mất tích;

- Bị tạm giam;

- Bị kết án tù;

- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

Tại Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ trường hợp người đại diện theo pháp luật bị kết án tù đồng thời, quy định mới đã bổ sung thêm 05 trường hợp:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đang chấp hành hình phạt tù;

- Đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

4. Bổ sung thêm trường hợp đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật

Theo khoản 6 Luật Doanh nghiệp 2020, đối với công ty TNHH có 2 thành viên, nếu thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên.

Trên đây là những phân tích một số điểm mới trong quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thực hiện từ ngày 01/01/2021. Mời bạn tham khảo thêm các bài viết mới tại địa chỉ hethongphapluat.vn.

Châu Giang - BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam