Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2021 và có nhiều điểm mới nổi bật đáng chú ý.