Hệ thống pháp luật

Nhà mua sau khi kết hôn có thuộc sở hữu chung của vợ, chồng?

Ngày đăng: 23/03/2021 lúc 14:38:34

"Nhà hoặc tài sản được mua sau khi kết hôn thuộc sở hữu của cả vợ lẫn chồng?". Đây là nội dung thắc mắc của nhiều bạn đọc khi gửi tới Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam.

Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Như vậy, nhà mua sau khi kết hôn sẽ là tài sản chung vợ, chồng ngoài các trường hợp sau đây:

- Vợ hoặc chồng được thừa kế riêng;

- Vợ hoặc chồng được tặng cho riêng;

- Vợ hoặc chồng có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Trong ba trường hợp trên đây, dù nhà được mua sau khi kết hôn thì vẫn là tài sản riêng của vợ hoặc chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Ngoài ra, nếu vợ, chồng có thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trong đó có nhà, đất) và thỏa thuận này hợp pháp (được lập thành văn bản, được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp bị vô hiệu) thì dù được mua sau khi kết hôn nhưng ngôi nhà vẫn có thể là tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

Để tham khảo các bài viết hữu ích, vui lòng truy cập vào website hethongphapluat.vn

BBT. Hệ thống pháp luật Việt Nam