Hệ thống pháp luật

người quản lý, điều hành điểm kinh doanh

"người quản lý, điều hành điểm kinh doanh" được hiểu như sau:

Là người được doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng giao quản lý, điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Điểm kinh doanh.(Theo khoản 10 Điều 2 Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài)