Hệ thống pháp luật

Người dân có thể nhận giấy phép lái xe tại nhà từ năm 2021

Ngày đăng: 16/03/2021 lúc 22:13:19

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2021, người dân thi đậu sát hạch lái xe mới nếu có nhu cầu nhận Giấy  phép lái xe tại nhà sẽ được đáp ứng. Quy định này được áp dụng cho cả Giấy phép lái xe máy và ô tô.

Thông tư 01/2021/TT-BGTVT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/3/2021 và theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Thông tư thì:

“…

5. Bổ sung khoản 4 vào Điều 35 như sau:

“4. Cá nhân đạt kết quả sát hạch có nhu cầu nhận giấy phép lái xe tại nhà, trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch, thực hiện đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải

…”

Như vậy theo Thông tư, trong vòng 3 ngày sau ngày sát hạch, người dân có thể đăng ký nhận bằng lái xe tại nhà có thể đăng ký qua dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Quy định mới này được đánh giá là sẽ mang lại nhiều tiện ích mới cho người dân và đặc biệt là góp phần phòng chống dịch bênh trong thời điểm hiện nay.