Hệ thống pháp luật

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

"người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp" được hiểu như sau:

Là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020)