Một số điểm mới của Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2021 với một số điểm mới nổi bật đáp ứng với yêu cầu của xã hội trong giai đoạn phát triển mới.