Hệ thống pháp luật

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2020 - Phần 2

Ngày đăng: 13/10/2020 lúc 21:38:10
- Mua hàng miễn thuế được nhận hàng ở nước ngoài (Căn cứ: Khoản 1, Điều 3, Nghị định 100/2020/NĐ-CP).
- Tăng mức phạt khi bán xăng dầu qua thùng, can, chai (Căn cứ: Nghị định số 99/2020/NĐ-CP).
- Sửa đổi quy định về xét công nhận danh hiệu học sinh / Giảm bớt bài kiểm tra ‘giấy, mực’ khi đánh giá học sinh THCS, THPT (Căn cứ: Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT).
- Quy định mới về hành vi ứng xử của giáo viên, nhân viên trường Tiểu học - (Căn cứ: Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT).

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam