Lương và chế độ của người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch Covid-19

Cập nhật: 19/08/2020 lúc 19:09:56
Lương và chế độ của người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch Covid-19 theo quy định tại Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao Động thương binh và xã hội ngày 25/03/2020

Lương và chế độ của người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch Covid-19

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam