Hệ thống pháp luật

Lương và chế độ của người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch Covid-19

Ngày đăng: 19/08/2020 lúc 15:12:57
Lương và chế độ của người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch Covid-19 theo quy định tại Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao Động thương binh và xã hội ngày 25/03/2020

Lương và chế độ của người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch Covid-19

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam