Hệ thống pháp luật

Luật Doanh nghiệp có cho phép đặt tên công ty có từ “Tập đoàn”?

Ngày đăng: 02/04/2021 lúc 12:06:51

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, tập đoàn là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn không phải một loại hình doanh nghiệp, không có tư các pháp nhân và không phải đăng ký thành lập. Đây thực chất là một loại hình liên kết giữa công ty trong nhóm này có quy mô lớn, hoạt động đa ngành nghề. Tuy nhiên trên thực tế hiện có nhiều doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH nhưng trong tên doanh nghiệp có chứa cụm từ “Tập đoàn”. Vậy việc trong tên công ty có cụm từ “Tập đoàn” có vi phạm quy định của pháp luật?

Tên công ty có được có từ “Tập đoàn”?

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020:

“1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng.

2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

3. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

5. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.”

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 tên loại hình doanh nghiệp không có cụm từ “Tập đoàn” nhưng cụm từ này có thể được coi là một phần trong tên riêng doanh nghiệp. Căn cứ các điều 37, 38, 39, 40 Luật Doanh nghiệp 2020, cụm từ “Tập đoàn” không thuộc trường hợp bị cấm trong tên riêng doanh nghiệp.

Do đó, doanh nghiệp có thể sử dụng cụm từ này để đặt tên tuy nhiên thực tế không ít doanh nghiệp bị phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu sửa tên nhưng không có hướng dẫn thống nhất cũng như tiêu chí như thế nào được đặt tên tập đoàn. Vì vậy, nếu doanh nghiệp cho rằng ý kiến của phòng đăng ký kinh doanh là không xác đáng, doanh nghiệp có quyền khiếu nại thông báo của phòng.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam