Hệ thống pháp luật

hợp đồng kinh doanh bất động sản

"hợp đồng kinh doanh bất động sản" được hiểu như sau:

Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản với teổ chức, hộ gia đình, cá nhân về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ trong hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản và được lập theo mẫu quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản)