Hệ thống pháp luật

Hợp đồng không có quốc hiệu, tiêu ngữ có vô hiệu?

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 21:50:13

Thời gian qua, nhiều công ty cho biết họ thường xuyên ký hợp đồng với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, trong hợp đồng một số đơn vị lại không chịu ghi quốc hiệu của nước Việt Nam trên đầu trang mà chỉ ghi đơn giản tên hợp đồng, nội dung hợp đồng và chữ ký, con dấu hai bên. Các công ty này thắc mắc với hợp đồng như thế liệu khi xảy ra tranh chấp thì hợp đồng có được công nhận là hợp pháp hay không?

Về nguyên tắc, Hợp đồng được coi là giao dịch dân sự, theo quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015 về điều kiện có hiệu lực về giao dịch dân sự như sau:

“1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

Như vậy, hình thức của hợp đồng chỉ là điều kiện để hợp đồng có hiệu lực trong trường hợp luật có quy định. Hiện nay, tại các văn bản pháp luật khác không có yêu cầu hợp đồng phải bắt buộc có quốc hiệu, tiêu ngữ.

Ngoài ra, từ Điều 123 đến Điều 129 Bộ luật Dân sự nêu ra những trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu cũng không yêu cầu phải có tiêu ngữ, quốc hiệu. Cụ thể, Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Căn cứ các quy định này, việc không có tiêu ngữ, quốc hiệu không phải điều kiện để hợp đồng vô hiệu. Do đó, khi hợp đồng không có quốc hiệu, tiêu ngữ nhưng nội dung hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội thì hợp đồng đó vẫn sẽ có hiệu lực.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam