Hệ thống pháp luật

hội đồng giám định y khoa các cấp

"hội đồng giám định y khoa các cấp" được hiểu như sau:

Là Hội đồng chuyên môn về y tế bao gồm các Hội đồng sau:a) Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.b) Hội đồng giám định y khoa các Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Bộ Giao thông vận tải.c) Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương bao gồm: Hội đồng giám định y khoa Trung ương I, Hội đồng giám định y khoa Trung ương II, Hội đồng giám định y khoa Trung ương III.d) Hội đồng giám định y khoa phúc quyết lần cuối là Hội đồng cấp cao nhất và cuối cùng về giám định y khoa do Bộ Y tế thành lập.(Theo khoản 2 Điều 161 Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng)