Hệ thống pháp luật

Hình thức của hợp đồng lao động

Ngày đăng: 21/07/2022 lúc 12:52:55

Hợp đồng lao động về mặt bản chất vẫn là một loại hợp đồng, và vẫn phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự bao gồm chủ thể, ý chí, nội dung và hình thức. Bài viết sau sẽ tập trung làm rõ yếu tố về mặt hình thức để hợp đồng lao động có hiệu lực.

Theo quy định tại Điều 20 Bộ Luật lao động 2019, tùy thuộc tính chất công việc và thời hạn kết thúc của mỗi công việc mà các bên phải kí kết hợp đồng lao động theo một trong các loại sau:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Việc ký kết hợp đồng lao động ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật về loại hợp đồng còn phải tuân theo các quy định về hình thức hợp đồng, cụ thể:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Như vậy, hợp đồng lao động có thể được giao kết dưới 03 hình thức sau:

- Hợp đồng lao động bằng văn bản: là hợp đồng lao động trong đó các điều khoản thỏa thuận được ghi vào văn bản có chữ ký của hai bên. Hợp đồng lao động bằng văn bản có thể được áp dụng cho mọi trường hợp kí kết.

- Hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu: là hợp đồng lao động được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu , được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

- Hợp đồng lao động bằng lời nói: là hợp đồng lao động mà các bên thỏa thuận thông qua sự đàm phán thương lượng bằng ngôn ngữ mà không lập thành văn bản, quá trình giao kết có thể có hoặc không có người làm chứng tùy theo yêu cầu của các bên. Hợp đồng bằng lời nói được áp dụng cho các công việc có tính chất tạm thời dưới 01 tháng trừ một số trường hợp như: Giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi; Giao kết hợp đồng lao động với lao động là người giúp việc gia đình.

Quỳnh Anh - BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam