Hệ thống pháp luật

Hiểu đúng quy định: Tiếng Hàn và tiếng Đức là ngoại ngữ bắt buộc

Ngày đăng: 10/03/2021 lúc 10:15:41

Ngày 09/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức – Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. Theo đó tiếng Hàn và tiếng Đức chính thức trở thành ngoại ngữ 1 và là môn học bắt buộc được tổ chức giảng dạy từ lớp 3 đến hết lớp 12. Vậy việc “bắt buộc” học ngoại ngữ 1 cần được hiểu như thế nào?

Theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông, học sinh được lựa chọn 1 trong 4 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc làm ngoại ngữ 1. Cụ thể, tại Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định nêu trên ghi nhận:

“Ngoại ngữ là môn văn hóa cơ bản, bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông, là bộ phận quan trọng của học vấn phổ thông. Tiếng Pháp là một trong những ngoại ngữ được giảng dạy trong trường phổ thông.”

“Hiện nay, ngoại ngữ là môn học bắt buộc ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Tiếng Trung là một trong bốn ngoại ngữ chủ yếu trong trương trình giáo dục phổ thông (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc”

Năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung quy định về việc Tiếng Nhật được dạy và học trong trường phổ thông như ngoại ngữ thứ nhất hoặc ngoại ngữ thứ hai tùy theo nhu cầu và lựa chọn của các địa phương và trường học.

Đến nay, tại Quyết định 712/QĐ-BGDĐT, Bộ quyết định ban hành thêm 02 thứ tiếng (tiếng Hàn và tiếng Đức) vào danh sách môn Ngoại ngữ 1 nâng tổng số tiếng được lựa chọn của môn Ngoại ngữ 1 lên 07 thứ tiếng gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức. Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phươngđiều kiện của nhà trường, học sinh sẽ được lựa chọn học một trong bảy thứ tiếng nêu trên là môn Ngoại ngữ 1.

Như vậy, việc có nhiều thông tin cho rằng từ ngày 09/02/2021, học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 bắt buộc phải học tiếng Hàn và tiếng Đức là hoàn toàn hiểu sai quy định của pháp luật.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam