Hệ thống pháp luật

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Giao đất, cho thuê đất sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng: 17/08/2022 lúc 11:36:42

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi năm 2022 có nhiều điểm mới và được nhiều người quan tâm, trong đó có quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Hiện tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất gồm:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, việc nhấn mạnh vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cần thiết vì quy hoạch sử dụng đất đai là biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm tổ chức lại việc sử dụng đất đai, hạn chế sự chồng chéo gây lãng phí đất đai, tránh tình trạng chuyển mục đích tuỳ tiện, làm giảm sút nghiêm trọng quỹ đất nông lâm nghiệp, ngăn ngừa được các hiện tượng tiêu cực, tranh chấp, lấn chiếm huỷ hoại đất, phá vỡ môi trường sinh thái, gây ô nhiễm môi trường dẫn đến những tổn thất hoặc kìm hãm sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội và rất nhiều các hiện tượng nguy hại khác.

Tuy nhiên đến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2022, việc giao đất, cho thuê đất sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Cụ thể, Điều 54 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định:

“Điều 54. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

2. Trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất; trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất:

a) Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

c) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.”

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định các điều kiện, tiêu chí cụ thể khi giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và không thông qua đấu giá, đấu thầu tại Điều 63, Điều 64 của Dự thảo.

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi cần được Quốc Hội thông qua mới có hiệu lực pháp luật, tuy nhiên Dự thảo đã cho thấy một cách tiếp cận và thay đổi tư duy trong công tác quản lý hiệu quả hơn nữa nguồn lực đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định này không chỉ quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan nhà nước mà còn tạo điều kiện tiếp cận đất đai một cách công khai và minh bạch thông qua công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam.