Hệ thống pháp luật

dự án bất động sản

"dự án bất động sản" được hiểu như sau:

Là dự án đầu tư xây dựng công trình được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Dự án bất động sản bao gồm: dự án đầu tư xây dựng nhà và công trình xây dựng; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản)