Hệ thống pháp luật

Doanh nghiệp có bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc?

Ngày đăng: 24/03/2021 lúc 12:12:38

Khi bắt đầu một công việc mới, hầu hết người lao động đều phải trải qua giai đoạn thử việc. Đây là giai đoạn để người sử dụng lao động đánh giá xem người lao động có đáp ứng được những yêu cầu của công việc mà mình đang cần tuyển dụng hay không? Vậy doanh nghiệp có bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc?

Theo Khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.”

Căn cứ quy định trên, việc giao kết hợp đồng thử việc là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, pháp luật không bắt buộc các bên phải ký hợp đồng thử việc. Việc này hoàn toàn phù hợp với chính sách của Nhà nước về lao động, theo Điều 1 Khoản 4 Bộ luật Lao động 2019:

“Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.”

Đặc biệt đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng không được ký hợp đồng thử việc.

Phạm Huyền - BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam